English
Công ty Cổ Phần Thiết Bị Giáo Dục Minh Đức – MIC
Địa chỉ văn phòng Công ty: 373A Trần Phú, Phường 8, Quận 5
Điện thoại: 3924 1814 – Fax: 3924 1816